ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Από την ίδρυσή της, το 1991, η Lexicon υλοποιεί προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών σε συνεργασία με τμήματα μετάφρασης ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με τμήματα οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και ξένης φιλολογίας.

Προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών στη Lexicon

Δεκτοί στα πρόγραμματα πρακτικής άσκησης της Lexicon γίνονται μόνο εν ενεργεία φοιτητές ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται από τους διδάσκοντές τους ως οι πλέον κατάλληλοι για να συμμετάσχουν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά προγράμματα πρακτικής άσκησης. Στην Ελλάδα τα προγράμματα πρακτικής άσκησης συνήθως εποπτεύονται και συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δε διαχείρισή τους γίνεται από τα γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ. Οι φοιτητές έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και λαμβάνουν την αποζημίωση που ορίζει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΑΕΙ τους. Η οικονομική συμμετοχή της Lexicon στο πρόγραμμα ορίζεται σαφώς στη σύμβασή που υπογράφει με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η σύμβαση ορίζει επίσης το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματος και της εταιρίας, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών και τον εποπτικό ρόλο των στελεχών της Lexicon που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Καθορίζει επίσης σαφώς το ωράριο και το σύνολο ωρών εργασίας των φοιτητών εντός της περιόδου πρακτικής άσκησης, τις ημέρες αδειών τους αλλά και τη συμμόρφωση της εταιρίας σε σχέση με τους όρους συμμετοχής της στο πρόγραμμα. 

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2 περιγράφονται ορισμένοι από τους στόχους των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ΑΕΙ και επιχειρήσεων, τους οποίους η Lexicon προσυπογράφει:

Στόχος του Προγράμματος είναι:

  • η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Επιμέρους στόχοι της πράξης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,
  • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης,
  • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
  • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
  • η εξοικείωση των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα,
  • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
  • η δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

Η επιλογή της Lexicon στα προγράμματα πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ γίνεται μετά από αξιολόγησή της από τους υπευθύνους των γραφείων πρακτικής αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν προγράμματα πρακτικής άσκησης στην εταιρία. Ειδικά δελτία αξιολόγησης και επανατροφοδότησης μετά το πέρας των ετήσιων προγραμμάτων επιτρέπουν τη διερεύνηση πιθανών αστοχιών του προγράμματος, τόσο σε επίπεδο επιθυμητών δεξιοτήτων των φοιτητών, όσο και σε επίπεδο ασκήσεων προσομοίωσης που θα τονώσει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και θα συντελέσει στην επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων. Η ενεργός συμμετοχή της Lexicon σε ειδικές ημερίδες που διοργανώνουν τα ΑΕΙ για την αξιολόγηση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης (βλ. http://lexicon.com.gr/el/display_news.php?id=62) της επιτρέπει να διαμορφώνει το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας.

Αποτέλεσμα της πολύχρονης και ενεργούς συμμετοχής της Lexicon στα προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και της διαχρονικά θετικής αξιολόγησής της από τους υπευθύνους των γραφείων πρακτικής αλλά και τους ίδιους τους συμμετέχοντες είναι να αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις γνωστότερες και πλέον επιθυμητές επιλογές των φοιτητών που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το πρότυπο περιβάλλον εργασίας της εταιρίας, οι όμορφες εγκαταστάσεις και οι αρχές καλής λειτουργίας που διέπουν το πρόγραμμα και τη συνεργασία στελεχών της Lexicon και φοιτητών πρακτικής άσκησης καθιστούν την εμπειρία ευχάριστη και δημιουργική για τους συμμετέχοντες και καθοριστική για την επίτευξη των στόχων που όρισαν οι διδάσκοντές τους. Η Lexicon ανταποκρίνεται εμπράκτως στην τιμή που της γίνεται προσφέροντας τακτικά θέσεις εργασίας στους καταλληλότερους εκ των φοιτητών της πρακτικής άσκησης, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Περισσότερο από το 50% των στελεχών της Lexicon που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην εταιρία έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προ της πρόσληψής τους

Οι υπεύθυνοι μεταφραστικών σχολών, τμημάτων ή γραφείων διασύνδεσης και πρακτικής άσκησης ιδιωτικών ή δημόσιων ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή φοιτητών τους στο χειμερινό ή θερινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Lexicon, μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση info@lexicon.com.gr ή τηλεφωνικά με την υπεύθυνη της εταιρίας για θέματα πρακτικής άσκησης κ. Αναστασία Καλαϊτζοπούλου στο 2310 478280, εσωτερικό 104.