Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μετάφρασης- διερμηνείας.

Η ΘΕΣΠΙΣΗ και εδραίωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών μετάφρασηs και διερμηνείας στην ελληνική αγορά και η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών και πελατών της για αρτιότερη εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού τους, αποτελεί στόχο της μεταφραστικής εταιρίας "LΕXICON", η οποία ιδρύθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, στόχος και επιτυχία της LEXICON είναι η δόκιμη, ποιοτική και οικονομικά ανταγωνιστική μεταφορά του γραπτού ή προφορικού λόγου των πελατών της μέσα σε στενό χρονικό πλαίσιο.

Η εταιρεία, όπως μας εξηγεί ο Γενικός Διευθυντής, κ. Α. Γώδης, συνεργάζεται με περίπου 200 Έλληνες και ξένους διπλωματούχους και δίγλωσσους μεταφραστές και διερμηνείς, πτυχιούχους τόσο του Τμήματος μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Βρετανικού Συμβουλίου και του Γαλλικού Ινστιτούτου όσο και πανεπιστημιακών σχολών και ινστιτούτων του εξωτερικού. Αντικείμενο των εργασιών της είναι η επιχειρηματική, τεχνική και επιστημονική μετάφραση και διερμηνείακαι η κάλυψη των γλωσσικών αναγκών μεγάλων κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων σε 30 περίπου γλώσσες.

Άριστη γνώση του αντικειμένου

Η μετάφραση στη LEXICON προσθέτει- εκτελείται από μεταφραστές που δουλεύουν προς τη μητρική τους γλώσσα και σε ζεύγη, καλύπτοντας και ελέγχοντας πλήρως τους αντίστοιχους γνωστικούς και γλωσσικούς τομείς από το στάδιο της πρώτης μετάφρασης, μέχρι τον επανέλεγχό της, τη φιλολογική επιμέλεια, την ηλεκτρονική μορφοποίηση των σελίδων (DTΡ) και την εκτύπωσή της σε ελληνικούς, λατινικούς ή κυριλλικούς χαρακτήρες από ειδικά τυπογραφεία. Η LEXICON κρατά μόνιμο αρχείο κειμένων πελατών στους υπολογιστές της εταιρίας με δυνατότητα επανεκτύπωσης των μεταφράσεών τους.

Γνωρίζει καλά τους έντονους ρυθμούς των πελατών της και σέβεται απόλυτα τις προθεσμίες τους. Έχει στο πρόσφατο ενεργητικό της γνωστές και έγκυρες δημοσιεύσεις σε τεχνικά και σε ακαδημαϊκά θέματα συνεργασία με μεγάλες βιομηχανικές, εμπορικές και κατασκευαστικές μονάδες και εκδοτικούς οίκους.

Η διερμηνεία στη LΕΧΙCON αξιοποιεί την εμπειρία της ένταξης στη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και φορέων σε κοινοτικά προγράμματα και το άνοιγμα προς τις ανατολικοευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες.

Οι διπλωματούχοι διερμηνείς της LEXICON αντιλαμβάνονται έγκαιρα ότι τα παραπάνω κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, διαθέτουν την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για να καλύψουν τις γλωσσικές ανάγκες ενός συνεδρίου (ταυτόχρονη διερμηνεία), αλλά και τις επιχειρηματικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές επαφές ή εκδηλώσεις των πελατών της (διαδοχική διερμηνεία). Μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Θεσσαλονίκη ή να συνοδεύσουν τους πελάτες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βιβλιοθήκη και πληροφορική

Η LEXlCON διαθέτει πλουσιότατη βιβλιοθήκη, με λεξικά, έντυπα ορολογίας και περιοδικά του κλάδου για την περαιτέρω ενημέρωση και καλύτερη προετοιμασία των συνεργατών της. Εκδίδει επίκαιρα ενημερωτικά δελτία, καθώς και την περιοδική έκδοσή της Λεξιθήρας που απευθύνεται στις μεταφραστικές της ομάδες.

Σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς ορολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχές σε κοινές δραστηριότητες ιδρυμάτων σε θέματα μετάφρασης και διερμηνείας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις ξένων εμπορικών επιμελητηρίων και αποστολή συνεργατών της σε σεμινάρια και συναντήσεις του εξωτερικού, πλήρη δικτύωση με τις βάσεις δεδομένων της ΕΟΚ και σύνδεση με το Hellaspac και το Internet, η LEXICON είναι σε θέση όχι μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και να βοηθά στη χάραξη νέων στρατηγιών.

Διαθέτει δίκτυο υπολογιστών για αποθήκευση δεδομένων σε υπολογιστές ΙΒΜ και Apple Macintosh, συστήματα ανάγνωσης CD-ROM, ειδικές αποθηκευτικές μονάδες μεγάλης χωρητικότητας δεδομένων και προηγμένης τεχνολογίας λογισμικό και συστήματα αποστολής αρχείων σε συνεργαζόμενες εταιρίες του εξωτερικού.

Πεποίθηση της LEXICON -σημειώνει ο κ. Γώδης- εiναι πως μόνο η ανάθεση μετάφρασης ή διερμηνείας σε διπλωματούχους μεταφραστές και διερμηνείς μπορούν να εξασφαλίσουν την άριστη ποιότητα των εργασιών που εμπιστεύεται σε αυτήν κάθε πελάτης υψηλών απαιτήσεων. Η κακή απόδοση όρων και η ύπαρξη λαθών έχει μακροπρόθεσμα υψηλό κόστος και προϋποθέτει μεταγενέστερες δαπανηρές αλλαγές.

Η απασχόληση στελεχών επιχειρήσεων ή γραμματέων σε μεταφράσεις ή διερμηνείς αποτελεί κακή εκμετάλλευση ανθρώπινου δυναμικού και οδηγεί αμέσως σε μεγαλύτερη δαπάνη σε εργατοώρες από ότι θα συνεπαγόταν η απευθείας ανάθεσή τους στη LEXICON. Τα γραπτά κείμενα και τα λάθη σε αυτά, μένουν και δυσφημούν.

Οι κακές πρώτες εκτυπώσεις μιας πρόχειρης διερμηνείας δυναμιτίζουν κάθε καλή πρόθεση και θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχή έκβαση των εμπορικών και άλλων συνομιλιών. Το επιστημονικό έργο - και η δίκαια αμοιβή - πανεπιστημιακά καταρτισμέvων μεταφραστών και διερμηνέων, προϊόν πολύχρονης εκπαίδευσης και χρονοβόρας έρευνας, δεν πρέπει να συγχέεται με το έργο της δακτυλογράφησης, της φωτοτυπίας και των πλαστικοποιήσεων.

Η οργάνωση και υποστήριξη μεγάλων εκδηλώσεων, η εχεμύθεια, το έργο ποιότητας, ο μεγάλος όγκος σελίδων και η ταχύτητα, δεν μπορούν παρά να λαμβάνουν χώρα μέσα στο πλαίσιο μιας οργανωμένης εταιρίας γλωσσικής υποστήριξης, η οποία θα έχει ακέραια την ευθύνη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει. Η Lexicon έχει το επιστημονικό προσωπικό, την τεχνογνωσία, την υλικοτεχνική υποδομή και την υπευθυνότητα να ανταποκριθεί τόσο σε μεμονωμένες συνοδείες επιχειρηματιών ή υπερεπείγοντα ολιγοσέλιδα καταστατικά μικτών επιχειρήσεων όσο και σε υποστηρίξεις διεθνών συνεδρίων 1.000 και πλέον ατόμων ή μεταφράσεις τεχνικών εγχειριδίων 5.000 σελίδων.